Skip to main content

Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger) i chcą jednocześnie szukać zatrudnienia w Polsce, mogą otrzymywać to świadczenie z NAV przebywając poza granicami Norwegii. Na jakich warunkach odbywa się ekspert zasiłku? W jaki sposób ubiegać się o przeniesienie zasiłku? Jak długo można pobierać zasiłek za granicą? O tym poniżej!

Norweski zasiłek dla bezrobotnych poza Norwegią

Do pobierania norweskiego zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger) uprawnione są osoby:

  • będące obywatelami kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • zarejestrowane w NAV jako bezrobotni i aktywnie poszukujące pracy,
  • pobierające zasiłek w Norwegii przez minimum 4 tygodnie przed jego eksportem do innego państwa.

Okres eksportu zasiłku

Eksport zasiłku z Norwegii do Polski może trwać maksymalnie 3 miesiące. Samo przeniesienie zasiłku nie powoduje jego wydłużenia.

Przeniesienie prawa do zasiłku

Dokumentem uprawniającym do otrzymania norweskiego świadczenia poza granicami Norwegii jest druk PD U2. Wniosek o przeniesienie zasiłku należy złożyć na 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Co ważne, jeżeli osoba zainteresowana przeniesieniem zasiłku opuści Norwegię bez ważnego druku, utraci ona prawo do pobierania zasiłku. Po dotarciu do Polski, wraz z drukiem PD U2 należy udać się do wojewódzkiego urzędu pracy odpowiedniego dla miejsca zamieszkania, mającego wydawać przeniesiony zasiłek. Czas na złożenie dokumentu wynosi tydzień od zmiany kraju pobytu. Dodatkowo, pobieranie zasiłku w Polsce nie zwalnia bezrobotnego z obowiązku wypełniania kart meldunkowych, które należy dostarczać NAV drogą elektroniczną co 14 dni.

Powrót do Norwegii

W momencie, kiedy bezrobotny wraca do Norwegii eksport zasiłku zostaje zakończony. Aby kontynuować pobieranie przysługującego dagpenger, należy wnioskować o wznowienie świadczenia, co należy zrobić w ciągu 7 dni od powrotu. Jeśli do powrotu dochodzi po 3 miesiącach pobytu w Polsce, o ponowne przyznanie zasiłku w Norwegii starać można się po 52 tygodniach

od daty ostatniej decyzji w tej sprawie. Natomiast w przypadku, gdy powrót nastąpił po 52 tygodniach, wniosek można złożyć od razu po przyjeździe do Norwegii.

Wniosek nie wymaga żadnych załączników. Należy jedynie podać informacje:

  • adres pobytu w kraju EOG
  • numer telefonu
  • planowana data podroży*

* wyjazd może nastąpić najwcześniej po 4 tygodniach od złożenia wniosku.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU