Skip to main content

Pobyt obywateli Polski w Norwegi regulowany jest poprzez prawo dla osób zamieszkujących kraje UE/EOG. I choć Norwegia nie jest członkiem wspólnoty, pracujący i mieszkający w niej Polacy, mogą korzystać z liberalnych zasad przyjmowania imigrantów. Kiedy i w jaki sposób należy zarejestrować pobyt w Norwegii? O tym poniżej!

Pobyt w Norwegii bez rejestracji

Osoby wybierające się do Norwegii mogą przebywać w niej bez wymogu rejestracji przez okres do 3 miesięcy, pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu tożsamości  – dowodu lub paszportu. Przy dłuższym pobycie, do jego rejestracji zobowiązane są osoby, które:

 • chcą podjąć pracę,
 • są samozatrudnione bądź świadczą usługi,
 • studiują,
 • nie pracują, ale posiadają wystarczające środki na utrzymanie się.

Procedura rejestracji

Aby zarejestrować pobyt w Norwegii należy najpierw zarejestrować swoje dane za pomocą portalu https://selfservice.udi.no/, a następnie z wydrukowanym dowodem rejestracji zgłosić się na policję (do oddziału najbliższego miejscu zameldowania) lub do Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych.

Niezbędne dokumenty

Podczas rejestracji na stronie podać należy dane osobowe zgodne z paszportem lub dowodem osobistym oraz cel pobytu. Na policji, oprócz dokumentu tożsamości, skontrolowane zostaną:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę – w przypadku osób zatrudnionych przez pracodawcę w Norwegii,
 • wyciąg z Centralnego Rejestru Koordynacyjnego Podmiotów Prawnych lub Norweskiego Rejestru Podmiotów Gospodarczych – w przypadku osób samozatrudnionych,
 • dokumenty zaświadczające posiadanie środków na czas pobytu i ubezpieczenie zdrowotne lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku studentów i osób posiadających wystarczające środki na utrzymanie.

Dodatkowo, studenci zobowiązani są do przedstawiania zaświadczenia z uczelni. Od osób świadczących usługi wymaga się zaś przedłożenia zagranicznej umowy o pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonywanie zlecenia dla norweskiego zleceniodawcy lub zleceniodawcy z innego kraju EOG.

Osoby, które spełniają warunki rejestracji, otrzymują stosowne poświadczenie rejestracji. Dokument ten wydany jest bezpłatnie i obowiązuje do momentu posiadania podstawy pobytu w Norwegii. Osoby, które dysponowały pozwoleniem na pobyt i pracę w Norwegii na czas określony (np. 5 lat) mają prawo ubiegania się o stałe prawo pobytu.

Utrata prawa pobytu w Norwegii

Do utraty prawa pobytu w Norwegii dochodzi w momencie, jeśli dana osoba przebywa poza jej granicami ponad 6 miesięcy. W szczególnych przypadkach, takich jak ciąża, poważna choroba czy delegacja zawodowa, czas ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy. Po utracie prawa pobytu konieczna jest jego ponowna rejestracja.

Łączenie rodzin a rejestracja pobytu

Osoby posiadające prawo pobytu w Norwegii, mogą zamieszkać w niej wraz z członkami swojej rodziny – małżonkiem, dziećmi poniżej 18. roku życia lub starszymi, które pozostają na utrzymaniu lub wymagają opieki specjalnej, osobami zamierzającymi zawrzeć małżeństwo z osobą zamieszkałą w Norwegii, samotni rodzice powyżej 60. roku życia, którzy nie posiadają w Polsce bliskiej rodziny. Dochodzi wtedy do tzw. łączenia rodzin, którego procedury uzależnione są od posiadanego obywatelstwa. W przypadku rodzin zamieszkujących kraje EU/EOG, wystarczy rejestracja zgodnie z przedstawioną wcześniej procedurą. Warunkiem łączenia rodzin jest, by osoba zamieszkująca już w Norwegii i sprowadzająca do niej swoich bliskich, była w tanie zapewnić jej utrzymanie, a w niektórych przypadkach także mieszkanie.

PIERWSZY RAZ STARASZ SIĘ O POZWOLENIE

 • Umowa o pracę (Umowa o pracę musi być podpisana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.)
 • Ważny paszport lub dowód osobisty

POZWOLENIE Z TYTUŁU ŁĄCZENIA RODZIN

 • Dokument potwierdzający pokrewieństwo, np.:
  • Akt małżeństwa (na druku unijnym lub tłumaczony)
  • Akty urodzenia dzieci

Jeśli starasz się o pozwolenie dla dziecka z poprzedniego małżeństwa bądź jedno z rodziców pozostaje w Polsce potrzebne jest pisemne notarialne pozwolenie drugiego rodzica tłumaczone na język angielski lub norweski.

 • Ważne paszporty lub dowody osobiste

TWOJE POZWOLENIE WYGASŁO I STARASZ SIĘ O NOWE

 • Umowa o pracę (Umowa o pracę musi być podpisana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.)
 • Ważny paszport lub dowód osobisty
 • Stare pozwolenie z policji
 • Rozliczenia roczne z 5 ostatnich lat
Rozliczenia roczne należy mieć jedynie ze sobą w odpowiednim oddziale UDI.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYMAGAMY INFORMACJI:

 • Aktualny adres zameldowania w Norwegii
 • Numer telefonu
 • Pierwsza data przyjazdu do Norwegii
 • Nazwa oraz numer organizacyjny pracodawcy

W każdym z przypadków po rejestracji elektronicznej należy się udać osobiście z komplet dokumentów do odpowiedniego dla swojej gminy oddziału UDI.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU