Każda osoba mieszkająca w Norwegii, która utraciła pracę na skutek wypowiedzenia, rozwiązania umowy czy też wygaśnięcia kontraktu, może starać się o przyznania zasiłku dla bezrobotnych (norw. dagpenger). Celem świadczenia jest pokrycie utraconego dochodu na czas poszukiwania nowej pracy. Na jakich zasadach przysługuje zasiłek dagpenger? Co warto o nim wiedzieć? O tym poniżej!

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki przyznania

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje obywatelom krajów EOG, którzy pracowali i stracili pracę w Norwegii. O przyznanie zasiłku dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które:

 • wypracowały prawo do zasiłku – osiągnęły minimalny dochód brutto, za poprzedzający rok kalendarzowy w wysokości minimum 1,5 G (149 787 kr 2018 r.) lub za 3 ostatnie lata kalendarzowe minimum 3G (299 574 kr 2018 r.),
 • Twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent.
 • są zarejestrowane w NAV jako osoby poszukujący pracy,
 • regularnie, co 14 dni, wysyłają elektroniczne karty meldunkowe (norw. meldekort) informujących o sytuacji życiowej osoby bezrobotnej,
 • aktywne poszukują pracy oraz zamieszczają swoje CV w systemie NAV,
 • nie są uczniem szkoły lub studentem,
 • przebywają na terenie Norwegii.

Niezbędna dokumentacja

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w oparciu o wyżej wymienione warunki oraz prawidłowo wypełnione i przesłane do urzędu podanie o zasiłek dla bezrobotnych (norw. krav om dagpenger) wraz z załączoną odpowiednią dokumentacją:

 • wypowiedzenie o pracę, potwierdzające fakt rozwiązania umowy z pracodawcą,
 • świadectwo pracy, zawierające informację o okresie i formie zatrudnienia,
 • umowę o pracę, potwierdzającą stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • rejestrację pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • informację o karcie podatkowej (informasjon om skattekortet) – aktualnej za rok podatkowy, w którym dana osoba ubiega się o zasiłek,
 • rozliczenie podatkowe (lønns- og trekkoppgave) za ostatni rok kalendarzowy, określające wysokość zarobków w Norwegii za dany rok oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • odcinki z pensji za ostatnie 3 miesiące pracy,
 • kody MinID lub kod legitymacyjny z NAV, które są potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej w systemie NAV,
 • CV w języku polskim lub norweskim w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV.
 • akt urodzenia dziecka/dzieci – osoby wnioskujące o zasiłek dla bezrobotnych i posiadające dzieci, mogą starać się o dodatek na każde dziecko z wysokości 17 NOK dziennie.

Urzędem zajmującym się rozpatrywaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest NAV, norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Czas rozpatrywania wniosku to średnio 3-4 tygodnie od momentu wpłynięcia wniosku do urzędu.

Czas pobierania zasiłku i jego wysokość

Wysokość zasiłku oraz czas jego pobierania zależą od wysokości dochodów w ostatnim roku kalendarzowym bądź za ostatnie 3 lata kalendarzowe. Wysokość wynosi 62,4% podstawy.

Z kolei długość pobierania zasiłku wynosi odpowiednio:

 • 104 tygodnie przy dochodach brutto z pracy w wysokości minimum 2G (193 766 kr brutto  2018r.),
 • 52 tygodnie przy dochodach brutto z pracy poniżej 2G,
 • 26 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy) w przypadku permitteringu.
 • 8 tygodni w przypadku dobrowolnej rezygnacji z pracy.

Wymagane dokumenty:

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Ostatnia umowa o prace *Jeżeli nie było umowy o stałym tygodniowym czasie pracy przez co najmniej sześć miesięcy przed redukcją czasu pracy, to należy udokumentować wszystkie stosunki pracy w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
 • Dokument upoważniający do rejestracji (zaświadczenie o permitteringu/ wypowiedzenie/ ustanie umowy)
 • CV w języku polskim lub norweskim (dla informacji pracowników biura  w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV) *Jest to niezbędne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych
 • Pin kody na aktualny numer personalny
 • Akt urodzenia dziecka/dzieci *Jeśli masz dzieci to należy Ci się również dodatek na każde dziecko w wysokości 17 kr dziennie. W tym przypadku proszę podać nr.personalny lub datę urodzenia dziecka.
 • Rozliczenia roczne od pracodawców za poprzedni rok kalendarzowy, tzw. lønns og trekkoppgave (w miesiącu styczniu może to być ostatni odcinek z wypłaty z roku poprzedniego) *NAV zasięga normalnie informacji o dochodach od władz podatkowych. W okresie od stycznia do połowy lutego należy udokumentować dochody za ubiegły rok przedkładając: Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lonns- og trekkoppgave).

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 • Numer konta bankowego
 • Numer telefonu norweskiego
 • Adres norweski
 • Data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy

FORMULARZ OD PRACODAWCY – dotyczy dagpenger 

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

FORMULARZ OD PRACODAWCY – dotyczy permittering

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU