Świadczenia minimalne z pomocy społecznej

Zasiłek socjalny

Zasiłek socjalny ma na celu zapewnienie minimum socjalnego osobom, które nie uzyskują wystarczających środków finansowych z pracy lub w wyniku wniosków o przyznanie świadczeń finansowych, na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Nie ma żadnych wymogów dotyczących obywatelstwa ani ograniczeń wiekowych, ale wymagane jest legalne zamieszkiwanie w Norwegii. W praktyce jednak zasiłek jest rzadko przyznawany osobom poniżej 18. roku życia, ponieważ uważa się, że obowiązek ich utrzymania spoczywa na rodzicach.

Zasiłek socjalny jest uzależniony od oceny zasobów finansowych; wysokość zasiłku jest pomniejszana o każdy dochód z pracy lub otrzymywane wsparcie do dochodów. Beneficjent może zostać poproszony o sprzedaż aktywów lub nieruchomości, które nie są mu potrzebne do utrzymania się lub do utrzymania rodziny. Jeżeli koszty mieszkania są nieproporcjonalnie wysokie, przekraczające możliwości finansowe beneficjenta w dłuższej perspektywie czasu, beneficjent może zostać zobowiązany do ograniczenia tych kosztów poprzez zamianę mieszkania na skromniejsze.

Ponadto beneficjent musi poszukiwać pracy lub uczestniczyć w inicjatywach rynku pracy (np. szkoleniach), które odpowiadają jego możliwościom.

Minimalny poziom świadczenia nie jest określony. Niemniej wysokość wypłacanego świadczenia musi być na poziomie, który zapewnia wnioskodawcy „godne życie” lub „wystarczające minimum”.

W ramach wytycznych rządowych wskazano wydatki, na które należy udzielić wsparcia, oraz ustalono odpowiednie kwoty pomocy minimalnej. Uwzględnia się najbardziej typowe wydatki życia codziennego, tj. wydatki na jedzenie i picie, ubranie i obuwie, artykuły higieniczne, abonament telewizyjny, codzienną prasę, abonament telefoniczny, wydatki związane z uczestnictwem w zajęciach rekreacyjnych oraz koszty transportu. Koszty zamieszkania, ogrzewania/elektryczności oraz mebli nie są uwzględnione, ale rozpatruje się je w indywidualnych przypadkach.

Faktyczna wysokość świadczenia jest zróżnicowana w zależności od wielkości rodziny, dochodów rodziny oraz sytuacji indywidualnej.

Zasiłek socjalny jest przyznawany na czas określony, dopóty beneficjent spełnia warunki kwalifikujące.

System świadczeń uzupełniających

Każdy, kto osiągnął wiek emerytalny i zamieszkuje na stałe w Norwegii, jest uprawniony do świadczeń w ramach systemu świadczeń uzupełniających. Celem tego systemu jest zapewnienie pomocy finansowej osobom w podeszłym wieku, które osiągnęły niepełne okresy ubezpieczeniowe w ramach Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasadniczo powszechny system ubezpieczeń społecznych obejmuje wszystkich mieszkańców Norwegii. Jednakże ze względu na obowiązujące kryterium czterdziestoletniego okresu zamieszkania przed ukończeniem 67 lat, aby otrzymać pełną emeryturę uzależnioną od miejsca zamieszkania, osoby, które mieszkały w Norwegii przez krótszy okres, mogą nie otrzymać emerytury wystarczającej do przeżycia. System ten ma zagwarantować minimalny dochód (środki niezbędne do życia) osobom, które ukończyły 67 lat, nie posiadają innych źródeł finansowych, a ich emerytura jest niewystarczająca ze względu na niespełnienie wymogu czterdziestu lat zamieszkiwania w Norwegii.

Świadczenie to jest zależne od dokładnej oceny zasobów finansowych i jego wysokość zostanie zmniejszona, jeżeli beneficjent lub jego współmałżonek lub konkubent/konkubina dysponuje innymi dochodami z pracy, dochodami z kapitału lub z innych świadczeń norweskich czy zagranicznych. Ponadto możliwe jest zasadniczo uwzględnienie posiadanych dóbr kapitałowych lub innych dóbr czy własności.

Maksymalna wysokość świadczenia ustalona jest na poziomie odpowiadającym minimalnej stawce gwarantowanej renty socjalnej.

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń minimalnych z pomocy społecznej?

Zasiłek socjalny jest zarządzany przez Biuro NAV, do którego należy składać wniosek o przyznanie świadczenia. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Uprawnienie do zasiłku ustala się na podstawie pisemnego wniosku i dołączonej do niego dokumentacji.

Beneficjenci świadczenia uzupełniającego mają obowiązek co roku osobiście wystąpić do biura NAV o ponowne przyznanie zasiłku.

Prawo obywateli przemieszczających się w Europie do świadczeń minimalnych z pomocy społecznej

Niektóre specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne wypłacane są wyłącznie w kraju, w którym zamieszkuje beneficjent, tak więc nie mogą być eksportowane. Świadczenia te wymienione są w załączniku II na końcu niniejszego przewodnika.

Zasady koordynacji UE mają zastosowanie tylko do systemów zabezpieczenia społecznego, nie mają natomiast zastosowania do świadczeń z pomocy społecznej.

INFORMACJE

  • adres zameldowania norweski
  • numer telefonu
  • numer konta bankowego
  • numer personalny osoby składającej wniosek oraz członków rodziny (żony/męża oraz dzieci do 18r.ż.)

Wszyscy mieszkają pod wspólnym adresem

  • Kto utrzymuje rodzinę ?

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj