Zasiłek rodzicielski (norw. foreldrepenger) to świadczenie skierowane do świeżo upieczonych rodziców. Stanowi ono źródło utrzymania par, którym urodziło się dziecko bądź które zaadaptowały dziecko. Komu i na jakich warunkach przysługuje zasiłek rodzicielski? Ile wynosi? Przedłożenia jakich dokumentów wymaga? Szczegółowe informacje o zasiłku przedstawiamy w poniższym artykule.

 

Zasiłek rodzicielski w Norwegii

 

Foreldrepenger  – zasiłek rodzicielski wypłacany jest w celu zabezpieczenia dochodów rodziców po urodzeniu lub adopcji dziecka. Za wypłatę świadczenia odpowiedzialny jest NAV, norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

 

Warunki przyznania zasiłku rodzicielskiego

 

Zasiłek przysługuje matce, ojcu lub obojgu rodzicom dziecka, którzy:

 • pracowali w ciągu ostatnich 10 miesięcy przez co najmniej pół roku,
 • osiągnęli dochody na poziomie do najmniej 50 % G – kwoty bazowej, której wysokość w 2017 roku wynosiła 48 441,5 NOK.

W przypadku, gdy matce przyznana została jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (norw. engangsstønad), nie ma ona prawa do zasiłku rodzicielskiego.

 

Czas pobierania zasiłku

 

Świeżo upieczeni rodzice mogą pobierać zasiłek przez:

 • 59 tygodni przy pobieraniu 80% świadczenia,
 • 49 tygodni przy pobieraniu 100 % świadczenia.

 

Wysokość zasiłku rodzicielskiego

 

Wysokość zasiłku przysługującego rodzicom zależy od ich dochodów. Do podstawy dochodu brutto, wynikającego ze stosunku pracy, zalicza się też dochód ze świadczeń:

 • chorobowego – sykepenger,
 • dla bezrobotnych – dagpenger,
 • pielęgnacyjnego – pleiepenger,
 • szkoleniowego – opplæringspenger,
 • rehabilitacyjnego – arbeidsavklaringspenger.

 

Niezbędna dokumentacja dla NAV

 

Do wniosku o zasiłek rodzicielski należy dołączyć:

 • akt urodzenia dziecka  – na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko już się urodziło,
 • pozwolenie na pobyt rodziców dziecka,
 • dokument potwierdzający rozliczenia podatkowe za ubiegłe lata,
 • aktualną kartę podatkową,
 • dokumenty od pracodawcy potwierdzające stosunek pracy  – umowę i  paski wypłaty.

 

Okres macierzyński, tacierzyński i wspólny

 

Okres pobierania urlopu macierzyńskiego przez matkę rozpoczyna się najwcześniej 12, a najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym porodem. Pierwsze 6 tygodni od urodzenia dziecka zarezerwowane są wyłącznie dla matki i wchodzą one w skład 15-tygodniowego zasiłku macierzyńskiego (norw. mødrekvote). Pozostałych 9 tygodni matka może wykorzystać od razu lub później. Po upływie 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego, ojcu przysługuje zasiłek tacierzyński (norw. pappapermisjon), który może on otrzymywać do maksymalnie 15 tygodnia. Po tym czasie rozpoczyna się okres wspólny (norw. fellesperiode), trwający 16 tygodni ze 100 % stawki zasiłku lub 26 tygodni z 80 % stawki. Rodzice mogą podzielić się przysługującą im pulą tygodni bądź tylko jeden z nich może pobierać w tym czasie zasiłek. W trakcie okresu wspólnego, kiedy ojciec pobiera zasiłek rodzicielski, matka zobowiązana jest do powrotu pracy na 75% etatu lub więcej, uczęszczania do szkoły albo bycia niezdolną do samodzielnej opieki, na przykład z powodu choroby. Taki sam warunek obowiązuje, gdy to matka pobiera zasiłek.

 

Zasady odroczenia okresu pobierania zasiłku

 

W określonych sytuacjach okres pobierania zasiłku rodzicielskiego może zostać odroczony. Należą do nich:

 • urlop wypoczynkowy – po jego zakończeniu należy niezwłocznie rozpocząć pozostałą część okresu zasiłkowego,
 • praca w pełnym wymiarze – okres pracy na pełny etat musi zostać udokumentowany poprzez zawarcie pisemnej umowy z pracodawcą.
 • choroba – skutkująca koniecznością pomocy osób innych lub hospitalizacji, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.

 

Jednocześnie należy pamiętać, aby zasiłek rodzicielski pobrać w ciągu trzech lat od porodu lub przejęcia opieki nad dzieckiem.

Gdy o świadczenie matka / ojciec przebywający na terenie Norwegii:

 

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Karta ciążowa
 • Umowa o pracę
 • Rozliczenie roczne
 • Ostatnie odcinki z wypłaty
 • Zaświadczenie od lekarza/ położnej potwierdzające wiek ciąży / akt urodzenia dziecka

* Wniosek można składać / otrzymać świadczenie najwcześniej na 12 tygodni przed terminem a najpóźniej 3 tygodnie przed terminem

 

Gdy starasz się o świadczenie, gdy matka dziecka przebywa na terenie Polski i nie wypracowała prawa do świadczenia na terenie Norwegii

 

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Umowa o pracę osoby składającej wniosek
 • Akt małżeństwa na druku unijnym lub tłumaczony
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną i dzieckiem tłumaczone na język angielski lub norweski
 • Umowa o pracę żony tłumaczona na język angielski lub norweski
 • Zaświadczenie od pracodawcy żony z informacją na jaką wysokość etatu jest zatrudniona, na jaki okres oraz czy ma zaplanowany urlop. tłumaczona na język angielski lub norweski
 • Zaświadczenie z ZUS /KRUS o niepobieraniu świadczeń na terenie polski
 • Akt urodzenia dziecka na druku unijnym lub tłumaczony

 

INFORMACJE

 

 • Numery personalne
 • Numer telefonu
 • Adres norweski
 • Data porodu
 • Informacje na temat zatrudnienia
 • Data rozpoczęcia pobierania świadczenia

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU